Dagsorden til generalforsamlingen d. 19-04

 

 1.  Valg af dirigent og referent
 2.  Formandens beretning v/ JKR
 3. Nyt fra Dansk Skoleskak v/ fx LH
 4. Lejrskoleudvalgets beretning v/ JKR 
 5. Fremlæggelse af regnskab v/ AH
 6. Fremlæggelse af materialeopgørelse v/ MBK
 7. Planlægning af den kommende sæsons turneringer og andre arrangementer, herunder tidspunkter og regler v/ KH
 8. Fremlæggelse af budget for 2017 v/ AH
 9. Valg af: 
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Lejrskoleudvalg
 • Revisor + revisorsuppleant
         10. Indkomne forslag:
 • Forslag fra Jens Tejlgaard

 • Forslag fra Lars Hansen

          (se nedenstående) 


          11. EventueltForslag til ÅSS generalforsamling 2017

Fra Jens Tejlgaard

Ændring af GP-reglement

Nedenstående forslag begrundes i, at vi i den forløbne sæson har set mange eksempler på at grupper bliver slået sammen. Det er ikke veldefineret i reglementet (bortset fra A- og B-gruppen), hvad der så sker med op- og nedrykning.

§ 4 Op- og nedrykningsregler for Grand Prix Turneringer

Forslag 1

Ny stk.3 indsættes imellem stk. 2 og 3. Efterfølgende stk. tælles en op

Hvis flere grupper bliver slået sammen, så gælder reglerne for oprykning for en spiller, hvis mere end halvdelen af alle spillerne i den sammensatte gruppe tilhører spillerens styrkegruppe eller højere.  Tilsvarende gælder reglerne for nedrykning, hvis mere end halvdelen af alle spillerne i den sammensatte gruppe tilhører spillerens styrkegruppe eller lavere.  Hvis oprykning- eller nedrykning indtræffer, så rykkes en spiller en styrkegruppe op hhv. ned ud fra spillerens eksisterende styrkegruppe.

§ 2 Stk 5b om nedrykning fra A-og B-gruppen udgår, idet den erstattes af den generelle regel for alle grupper.

Eksempel  1

B-, C- og D-gruppen bliver slået sammen. Der er 3 spillere i B-gruppen, 2 spillere i C-gruppen og  5 spillere i D-gruppen. Oprykningsreglerne gælder for spillerne i D-gruppen. Nedrykningsreglerne gælder for alle spillerne i B- og C-gruppen.

Eksempel  2

B- og C-gruppen bliver slået sammen. Der er 4 spillere i B-gruppen og 2 spillere i C-gruppen. Oprykningsreglerne gælder for alle spillerne. Nedrykningsreglerne gælder spillerne i B-gruppen.

Forslag 2

Hvis forslag 1 vedtages frafaldes forslag 2.

Ny stk.3 indsættes imellem stk. 2 og 3. Efterfølgende stk. tælles en op

Hvis flere grupper bliver slået sammen, så kan spillerne i den øverste styrkegruppe ikke rykke op. Tilsvarende kan spillerne i den laveste styrkegruppe ikke rykke ned.  Hvis oprykning- eller nedrykning indtræffer, så rykkes en spiller en styrkegruppe op hhv. ned ud fra spillerens eksisterende styrkegruppe.

§ 2 Stk 5b om nedrykning fra A-og B-gruppen udgår, idet den erstattes af den generelle regel for alle grupper.

Eksempel 

B-, C- og D-gruppen bliver slået sammen. Oprykningsreglerne gælder for spillerne i C- og D-gruppen. Nedrykningsreglerne gælder for spillerne i B- og C-gruppen.


Fra Lars Hansen


Forslag - kommentarer til:  § 2   -  stk.4 , stk.5 og stk.5a

Bør sløjfes. De komplicerer tingene og gør mere skade end gavn i såfald de skal overholdes. Der bør ikke være regler der forhindre os i at tænke og handle "snusfornuftigt."

I forhold stk.4  - Eksempel:  Man kigger  selvfølgelig på alderen når man skal placere en ny spillere, men der vil (senest i Herredsvang Open,) være mange  tilfælde hvor spillere der aldersmæssigt  tilhører E som styrkemæssigt tilhører den tunge ende af N.

I forhold til stk.5 Eksempel: Der bør der gælde samme regler i alle grupper. Har man styrke A spiller man i A,  med mindre man af praktiske grunde lægger A og B sammen. Hvis man konsekvent når der er 7- 8 spillere i A  (ofte endda ret jævnbyrdige) smider de  6 af dem i en gruppe  og smider den sidste eller to sidste sammen med B spiller - er der nogen der kommer i klemme motivationsmæssigt.

I forhold til stk.5.a Eksempel: I tilfælde af sammenlægning af grupper gælder de samme regler for alle grupper. Det vil sige er der eksempelvis seks  A spillere ,  fire B spillere , fire C spillere og fire D spiller til en turnering:   så lægger man A og B sammen i alt 10 spillere  og så  C og D sammen dvs. i alt 8 spillere.

§ 2 Grand Prix Turneringer

Stk. 4

'Nye spillere, der ikke har deltaget i en GPT før, indplaceres i den gruppe de aldersmæssigt hører til. Nye spillere kan indplaceres én gruppe lavere end deres aldersgruppe, hvis de af deres respektive skoleskakleder skønnes til ikke at have en chance for at begå sig i deres aldersgruppe.

Stk. 5

Såfremt at A-gruppen indeholder mere end 6 spillere, så danner de 5 højstratede (fra DSUs seneste ratingliste) samt vinderen af den forrige A-gruppe en gruppe der benævnes AA. Resterende spillere fra A-gruppen danner gruppen A. Såfremt at A indeholder færre spillere end 6, så overføres de resterende spillere fra A-gruppen til B-gruppen. Herefter vil A-gruppen indeholde de 6 højstratede spillere (d.v.s. at AA-gruppen i stedet benævnes A). A-gruppe spillere der overføres til B-gruppen opretholder deres A-gruppe status (d.v.s. ret til at deltage i A-gruppen ved næste GPT). A-gruppe spillere som er overført til Bgruppen modtager GP-startpoints for deltagelse i B-gruppen (og IKKE A-gruppen!), jvfnr. § 5, stk. 3. Såfremt at der oprettes både AA- og A-gruppe, så tildeles spillere i AAgruppen to ekstra startpoint i forhold til A-gruppen. Såfremt at en spiller der har vundet den forrige A-gruppe deltager i AA-gruppen og slutplaceres i AA-gruppen som nr. 1, 2 eller 3, så deltager spilleren automatisk i AA-gruppen ved den efterfølgende GPT. Dette medfører således, at det er vinderen fra den forrige GPT, den 1-3 slutplacerede AA-spiller samt de fire højst ratede spillere. En spiller som genindtræder i AA-gruppen p.gr.a. placering 1-3 i forrige turnering, kan kun ”genplaceres” i AA-gruppen én gang. Efterfølgende træder § 2, stk. 5 i kraft (forrige A-vinder + 5 højst ratede). Såfremt, at A-gruppen overføres til B-gruppen, vil der IKKE finde automatisk oprykning til AA-gruppen sted for vinderen af den sammenlagte gruppe. For B-gruppe spillere som opnår 75% eller flere points i.h.t. § 4, stk. 2, vil der finde oprykning sted til A-gruppen ved den næstfølgende GPT.

 Stk. 5 a

Opdeling af A-gruppen: Hvis der i A og B tilsammen er mellem 2 og 11 spillere, slås de to grupper sammen. Hvis der i A og B tilsammen er mellem 12 og 17 spillere, dannes en A-gruppe af de 5 højst ratede spillere plus vinderen af sidste A-gruppe samt en B-gruppe af de øvrige.